katanas musashi

Jin tachi Dorada
Filo Inverso Ruroni
Masaru Damascus Negra
Hideyoshi Musha
Espada Zato ichi 
Tigre Blanco
Damascus Cobre Rojizo
Cyclon Hamon Real
Gold Ring V1 Shirakawa
Kazumi Damascus
Shrirakawa Libelula
Bambu Shirakawa
Shirakawa Mantis 
Cuchilla Pavonada
Musha Tsuba Cuadrada
Gold Ring V3 Shirakawa
Shirakawa Damascus Bambu
Shirakawa Cyclon
Masaru Damascus Blanca
Gold Ring V3 Shirakawa
Siguiente Pagina